♀آموزش شنا♀

آموزش تخصصی شنا

((آشنایی با محیط))آشنایی با آب/آموزش شنا

آشنایی با آب :

آب باید دمای مناسبی را داشته  باشد(24الی 28در جه سلسیوس )برای مسابقات و برای

 آموزش 30 درجه و دمای محیط 5 درجه سلسیوس از دمای اب بیشتر باشد و در تمرینات

 پیشرفته دمای آب پایین تر باشد بهتر است .دوش گرفتن بعد از نرمش-بعداز نرمش استفاده از

 سرویس بهداشتی –نخوردن غذا قبل از تمرین(3الی 4 ساعت)-از خوردن مواد قندی به غیر از

 خرما و کشمش خودداری شود-توصیه خوردن شیر بعد از خروج از استخر-آموزش فوت کردن

 خارج آب و نیز و دم و بازدم از دهان و بینی را یاد می دهیم-و از دریلهای خاص در مکانهای

 خاص استفاده می کنیم(شمردن انکشت نام بردن اسم خود –مکعب رنگی و فوت کردن پر)برای

 رفتن داخل آب  از گوشه استخر که اول پاها و بعد نیم تنه و دست و سینه.استفاده از لبه اسختر

 برای راه رفتن-بعد استفاده از یار جلویی دست بر روی شانه فرد جلو-بعد دو دست رهاکرده

راه برود-فوت روی سطح آب و و باز کردن کم کم چشم – داخل کردن سر به آب  و فوت کردن-

راه رفتن همراه با تکان دادن دستها در خارج از آب گفته می شود -و داخل اب نیز تکرار می

شود-فوت کردن –بازکردن چشم – جهش پرش  و رفتن در آب –ریختن ترس نو آموزان از اب

 -آموزش فلوتینگ(لاکپشتی –سینه-پشت -عمودی )سر خوردن تک پایی و دوپایی –استفاده از

 لبه استخر به دو روش سینه و پشت رفته رفته در آموزش هااز استریم لاین هم استفاده می کنیم-

آموزش شنا

1-کرال سینه:مراحل آموزش 1- از خشکی2- لبه بیرونی استخر 3-لبه درونی آب 4-داخل آب.

 برای آموزش نوآموزان ابتدا در کنار دیوار استخر می نشینیم و بعد پای کرال سینه را آموزش

 می دهیم اول تک پا - دو پا به حالتی که پاکشیده نباشد و نوک انگشتان به هم چسبیده و پاشنه

 جدا باشد(عدد 8)-دست در پشت قرار بگیرد به خاطر تعادل –پنجه مماس با لبه دیوار بعد پا

زدن-این حرکات را در حالتهای نشته خوابیده  دارز کش پهلو ها و استریم لاین در همه جهات

 انجام می دهیم – این حرکات را در لبه استخر مماس با آب و داخل آب انجام می دهیم و نیز از

لبه استخر استفاده می کنیم .دست به دیواره چسبیده و پامی زنیم و سر به  شکم هم ردیفی

گذاشته داخل آب پای کرال سینه-این عمل را در حالت سر زیر آب انجام می دهیم-ردیفی بصورت

 پا و تنفس انجام می دهیم-سرخوردن با پای کرال سینه –سرخوردن پای کرال سینه با تنفس-

تمرینات دست  - بیرون آب نحوه دست زدن را آموزش می دهیم 2شماره گذاری برای حرکات

دست 3سنگینی روی یک پا و حفظ تعادل روی پای دیگر لبه دیوار حرکت دست ادامه می دهیم

که خیز به سمت جلو4رو به روی هم دست زدن انجام می دهیم – اول تک دست و دودست رو

به روی هم بعد روی نیمکت – انجام حرکات دست در داخل آب بعد از تمرینات خشکی انجام می

 دهیم –حرکات دست و تنفس و همراه راه رفتن بیرون آب بعد داخل اب-دستهای  همدیگر را می

 گیریم و یک دست می زنیم با شمارش-دست ها به طرف بالا مماس با گوش به طرف سینه می

 کشیم و انگشت شست سینه را لمس می کند و دست تا پا ادامه می دهیم و در آخر پا را نیز

لمس می کند.سر دست سر دست نفس-سر پا دست نفس ( پای کرال سینه یک دست دو دست

 مکث.پای کرال سینه یک دست  دو دست  سه دست تنفس و مراحل تکمیلی تر برای بهبود )

قورباغه:ابتدا روبه  دیوار نشسته پا ها دارز کش کف پا چسبیده به دیوار- پا کمی عرض شانه

بازبه حالت 8 پاها جمع می وشد و زانو به هم نزدیک باشددر طول تمرین – پنجه پا کشیده 

 مماس انگشت شست با دیواربا شماره پنجه به طرف بدن کشیده و تکرار همان مراحل پا که در

 حالتهای درازکش به پشت و شکم و استریم لاین و نیز به حالت ایستاده کنار دیوار پا مماس پا

 بادیوار تمرین را انجام می دهیم و بعد از دیوار فاصله می گیریم و نیز حین تمرین پا ساق پا را

 نگه می داریم در هر بار پا زدن قورباغه  و هیمن حرکات را در لبه استخر انجام می دهیم پا

مماس با دیواره استخر داخل آب پا را بالا می کشیم –دست اهرم به دیواره استخر و پای

قورباغه -پا با تخته شنا-زانو نباید از آب خارج شود-پا بدون دست با سر خورن-

دست قورباغه:اول دست زدن با حالت قلب بیرون اب  2 تقسیم بندی جز(دست تا سینه 90

درجه باشد و سینه را رد نکند و حالت قنوت در بالا آمدن با آب)3 دو نفری انجام می دهیم4لبه

استخر به شکم می خوابیم -5سینه داخل آب پا بیرون دست قورباغه بدون نفس-6مرحله بعدی با

 نفس بعد سر خوردن 7 سرخوردن با دست و پا و بعد با تنفس –

پروانه :همانند کرال سینه دست و پا بصورت جفت زده می شود. موج در پای پروانه از قفسه

سینه اغاز شده بوسیله کمر و باسن به نوک پا ها که کشیده شده اند منتقل می شود.بعد از

توضیح این حرکت بطور اصولی آن را در سطح استخر در بیرون آب انجام می دهیم که در

جهات مختلف (پهلو راست چپ...)بعد در کنار آب پاها داخل اب پاشنه مماس با سطح آب و

همچنین داخل آب با کمک دیواره که با دست آن را گرفته بودیم پای دلفین را انچام دادیم.بعداز

مراحل استریم لاین از دیواره استخر سر خورده و پای کرال را زده و در عرض استخر رفتم و

 بعد پای پروانه می زنیم (پای دلفینی).

تمرین دست:

در تمرین دست :ابتدا دست را در هوا باهم می چرخانیم و بعد از آن دستها را به جلو کشیده و

 پشت دست ها به هم چسبیده و بعد از آن انگشتان اشاره و شست به هم چسسبیده در بالا و به

 طرف پایین بصورت موازی بدن کف دست به طرف پاها می کشیم و در اخر از طرفین باسن

 دست را بصورت تیغه ماننده به بیرون می کشیم  لازم به ذکر است که دست مماس با آب بیرون

 کشیده شود از آب فاصله چندانی نگیرد این تمرین را در داخل آب انجام می دهیم.در حین تمرین

 در آب دو به دو به حالت کرال و کمر دلفین انجام دادیم و نیز حرکت دست را نیز انجام

دادیم .بعد سرخوردن پای کرال  یک دست کرال یک دست پروانه بعد سر پای دلفین دو دست

 کرال یک دست پروانه کامل بدون نفس سر پای دلفین سه دست کرال دو دست پروانه و بعد با

 نفس .بعد پروانه کامل .

کرال پشت:

پا را همانند کرال سینه در بیرون بطور متناوب می زنیم ودر لبه و داخل آب تمرین پا را انجام

می دهیم که دست در بغل قرار داشته باشدسپس به آموزش دست می پردازیم دست را در بیرون

 آب می پرخانیم و بعد  رفته رفته دست را با شمارش انجام داده-دست را در خارج آب در بفل

 دیوار بطور خط فرضی که بدن موازی خط, بازو به گوش چسبیده و انگشت کوچک دست به

مماس دیواره و در روی خط فرضی به طرف پایین کشیده شده ونیز در روی نیمکت دارز می

 کشیم و انجام می دهیم بعد داخل اب انچام حرکات کرال را انجام میدهیم.

در شنای کرال سینه و پشت و پروانه دست مماس با گوش و در عقب مماس با پا انکشت شست.

استارت : سه نوع استارت داریم 1 استارت آموزشی داریم که بصورت نشسته دست استریم

لاین به داخل آب می پریم(زانو چپ در کنار لبه استخر پای راست شکسته شده و بعد پرش

روی آب و برعکس با پای دیگر)2نیمه نشسته مشابه حالت نشسته ولی به حالت نیمه ایستاده

  یک پا جلو و یک پا شکسته شده و به داخل آب می پریم 3 در حالت ایستاده پا بصورت 8 با

 فاصله 4 انگشت از یکدیگر فاصله دستها کنار بر لبه استخر گذاشته و استارت می زنیم.

روی آب ماندن: پای کرای سینه می زینم و رفته رفته با پای دلفین و نیز بصورت دقیق تر پای

 واتر پلوبه حالت بیضی دوران می دهیم می زنیم(اصطلاح دوچرخه) .

برگشت ها : درکرال سینه یک دسته به لبه خورده و دست دیگر داخل آب به طرف جلو پیش

برده و دست دوم که بر دیواره بوده بر روی دست اولی می آوریم بعد سر می خوریم- سالتوهم

 داریم در حد قهرمانی

در کرال پشت: اولین دستی که با دیواه مماس پیداشده بطرف همان دست بدن را می چرخانیم و

 دست دیگر را در جلو قرارو دست دوم را بر روی دست اول می گذاریم  و سر می خوریم

وبرای دومین برگشت دست به دیواره چسبیده و دست دوم را هم به دیوار می چسبانیم و با سر

 با دو پا حرکت را اغاز می کنیم.سومین برگشت بالتو می باشد.

پروانه و قورباغه: هر  دو دست با دیواره تماس پیدا کرده و به هر سمت که مایل باشیم دست

 اول را از زیر اب و دست دون را از زیر روی دست دیگر بعد انجام سر خوردن

اموزش ها همراه با بازی بهترین تاثیر را دارد

 

 

+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و هفتم آبان ۱۳۸۹ساعت ۳:۱۲ قبل از ظهر  توسط محمد رضا  |